خانه کتاب زبان بدن در تجارت

زبان بدن در تجارت

دانلود رایگان کتاب زبان بدن در تجارت

زبان بدن
زبان بدن در تجارت

زﺑــﺎن ﺑــﺪن ﺷــﻤﺎ ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤــﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺘــﺎن دارد. ﺧﯿﻠــﯽ ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺪاﻧﯿــﺪ وﻗﺘــﯽ وارد ﯾــﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﯽﺷـﻮﯾﺪ ﭼﻄـﻮر رﻓﺘـﺎر ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗـﺎﺛﯿﺮ و ﮐـﺎراﯾﯽ را داشته ﺑﺎﺷــﯿﺪ و ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻣــﯽﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﺑــﺎ آن‌ها ﮐــﺎر ﮐﻨﯿــﺪ را ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﺟــﺬب ﮐــﺮده و وارد ﺷــﺒﮑﻪ رواﺑــﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﻟﺤﻈﻪای آﻏﺎز ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭼﺸـﻤﺶ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽاﻓﺘـﺪ. ﯾﮑـﯽ از اوﻟـﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ درﻣـﻮرد ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽﻓﻬﻤﻨـﺪ ﻫﺎﻟـﻪ دورﺗـﺎن اﺳـﺖ، ﯾﻌﻨـﯽ آن اﺗﻤﺴـﻔﺮ ﺧـﺎص ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ را در ﺑـﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ آن را ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﺷـﻤﺎ ﻣﺴـﺌﻮل اﯾـﻦ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻫﺎﻟـﻪ درﻣﻮردﺗـﺎن ﭼـﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺘﺎن ﺟـﺬب ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. از وﻗﺘـﯽ وارد ﻣـﯽﺷـﻮﯾﺪ، ﻫﺎﻟـﻪ دورﺗـﺎن ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎ وارد ﻣـﯽﺷـﻮد و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﻫﺎﻧﺘـﺎن را ﺑـﺎز ﮐﻨﯿـﺪ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. ازآﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ زﺑـﺎن ﺑـﺪن ﺑـﯿﺶ از ﻧﯿﻤـﯽ از پیام را در ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد.

بهزاد اسدی
فعال حوزه فروش و بازاریابی/کارشناس ارشد MBA/سرپرست فروش و مشاور کسب و کار های کوچک و متوسط

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

Must Read

تئوری لاک پشت

تئوری لاک پشت این مقاله در مورد تئوری بسیار کاربردی ست که در زندگی شما فوق العاده میتواند کاربردی...

بهانه های ذهن فقیر

بهانه های ذهن فقیر بهتر است کمی با خود روراست باشیم و بهانه تراشی را کنار بگذاریم.همین ابتدا باید...

کتاب درآمد رویایی از برایان تریسی

کتاب درآمد رویایی از برایان تریسی این کتاب برای کارمندانی نوشته شده است که لایق درآمدی بسیار...

معجزه شکر گزاری

این کتاب نوشته ی راندا برن است .در این کتاب برای ۲۸روز تمرین شکر گذاری وجود دارد. این تمرینات طوری تنظیم...

فروشنده ناشی

فروشنده ناشی کیست؟ فروشنده ناشی به فروشنده ای گفته میشود که در ابتدای کار فروش قدم گذاشته و میخواهد...