خانه کتاب زبان بدن در تجارت

زبان بدن در تجارت

دانلود رایگان کتاب زبان بدن در تجارت

زبان بدن
زبان بدن در تجارت

زﺑــﺎن ﺑــﺪن ﺷــﻤﺎ ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤــﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺘــﺎن دارد. ﺧﯿﻠــﯽ ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺪاﻧﯿــﺪ وﻗﺘــﯽ وارد ﯾــﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﯽﺷـﻮﯾﺪ ﭼﻄـﻮر رﻓﺘـﺎر ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗـﺎﺛﯿﺮ و ﮐـﺎراﯾﯽ را داشته ﺑﺎﺷــﯿﺪ و ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻣــﯽﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﺑــﺎ آن‌ها ﮐــﺎر ﮐﻨﯿــﺪ را ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﺟــﺬب ﮐــﺮده و وارد ﺷــﺒﮑﻪ رواﺑــﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﻟﺤﻈﻪای آﻏﺎز ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭼﺸـﻤﺶ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽاﻓﺘـﺪ. ﯾﮑـﯽ از اوﻟـﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ درﻣـﻮرد ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽﻓﻬﻤﻨـﺪ ﻫﺎﻟـﻪ دورﺗـﺎن اﺳـﺖ، ﯾﻌﻨـﯽ آن اﺗﻤﺴـﻔﺮ ﺧـﺎص ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ را در ﺑـﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ آن را ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﺷـﻤﺎ ﻣﺴـﺌﻮل اﯾـﻦ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻫﺎﻟـﻪ درﻣﻮردﺗـﺎن ﭼـﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺘﺎن ﺟـﺬب ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. از وﻗﺘـﯽ وارد ﻣـﯽﺷـﻮﯾﺪ، ﻫﺎﻟـﻪ دورﺗـﺎن ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎ وارد ﻣـﯽﺷـﻮد و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﻫﺎﻧﺘـﺎن را ﺑـﺎز ﮐﻨﯿـﺪ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. ازآﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ زﺑـﺎن ﺑـﺪن ﺑـﯿﺶ از ﻧﯿﻤـﯽ از پیام را در ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد.

بهزاد اسدی
فعال حوزه فروش و بازاریابی/کارشناس ارشد MBA/سرپرست فروش و مشاور کسب و کار های کوچک و متوسط

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

Must Read

ترفند های فروش

در قسمت اول از ترفندهای فروش خیلی کوتاه و مختصر و کاربردی به یکی از روشهای موثر در فروش میپردازیم که باعث...

هفت استراتژی افزایش فروش

هفت استراتژی افزایش فروش ! شما به فروش بیشتر احتیاج دارید ، همین الان هم احتیاج دارید در مقاله هفت...

زبان بدن در تجارت

دانلود رایگان کتاب زبان بدن در تجارت زبان بدن در تجارت زﺑــﺎن ﺑــﺪن ﺷــﻤﺎ ﺗــﺎﺛﯿﺮ...

کتاب صوتی: قلعه حیوانات

معرفی کتاب قلعه حیوانات کتاب قلعه حیوانات اثر جورج اورول، به‌طور غیر مستقیم اشاره به شرایط حاکم بر شوروی سابق در طول جنگ...

روش های کاهش استرس

توصیه های برایان تریسی برای کاهش استرس