خانه کتاب زبان بدن در تجارت

زبان بدن در تجارت

دانلود رایگان کتاب زبان بدن در تجارت

زبان بدن
زبان بدن در تجارت

زﺑــﺎن ﺑــﺪن ﺷــﻤﺎ ﺗــﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻤــﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺘــﺎن دارد. ﺧﯿﻠــﯽ ﻣﻬــﻢ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺪاﻧﯿــﺪ وﻗﺘــﯽ وارد ﯾــﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ، ﺟﻠﺴﻪ ﯾﺎ ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﻣـﯽﺷـﻮﯾﺪ ﭼﻄـﻮر رﻓﺘـﺎر ﮐﻨﯿـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿـﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗـﺎﺛﯿﺮ و ﮐـﺎراﯾﯽ را داشته ﺑﺎﺷــﯿﺪ و ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ ﻣــﯽﺧﻮاﻫﯿــﺪ ﺑــﺎ آن‌ها ﮐــﺎر ﮐﻨﯿــﺪ را ﺑــﻪ ﺧــﻮد ﺟــﺬب ﮐــﺮده و وارد ﺷــﺒﮑﻪ رواﺑــﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ از ﻟﺤﻈﻪای آﻏﺎز ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﭼﺸـﻤﺶ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽاﻓﺘـﺪ. ﯾﮑـﯽ از اوﻟـﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ درﻣـﻮرد ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽﻓﻬﻤﻨـﺪ ﻫﺎﻟـﻪ دورﺗـﺎن اﺳـﺖ، ﯾﻌﻨـﯽ آن اﺗﻤﺴـﻔﺮ ﺧـﺎص ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎ را در ﺑـﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ آن را ﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و ﺷـﻤﺎ ﻣﺴـﺌﻮل اﯾـﻦ ﻫﺴـﺘﯿﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻫﺎﻟـﻪ درﻣﻮردﺗـﺎن ﭼـﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ و ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺘﺎن ﺟـﺬب ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. از وﻗﺘـﯽ وارد ﻣـﯽﺷـﻮﯾﺪ، ﻫﺎﻟـﻪ دورﺗـﺎن ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎ وارد ﻣـﯽﺷـﻮد و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﻫﺎﻧﺘـﺎن را ﺑـﺎز ﮐﻨﯿـﺪ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ. ازآﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ زﺑـﺎن ﺑـﺪن ﺑـﯿﺶ از ﻧﯿﻤـﯽ از پیام را در ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد.

بهزاد اسدی
فعال حوزه فروش و بازاریابی/کارشناس ارشد MBA/سرپرست فروش و مشاور کسب و کار های کوچک و متوسط

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Table 'modernal_servat.wp_comments' doesn't exist]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_comments.comment_ID FROM wp_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 2291 AND comment_type != 'order_note' AND comment_type != 'webhook_delivery' ORDER BY wp_comments.comment_date_gmt ASC, wp_comments.comment_ID ASC

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

Must Read

هدفت رو پایین نیار

هدفت رو پایین نیار هیچ وقت اهدافتون رو بخاطر مشکلات و شکست هایی که در مسیر رسیدن به اونها...

حفاظت شده: آموزش راه اندازی سایت بدون کد نویسی

رایگان برای فالوور های پیج خلق ثروت راه اندازی سایت با وردپس آموزش راه...

کارافرین

کارافرینی کارافرینی چیست؟چه مشکلاتی دارد؟کارافرینی از دید عموم چسیت؟واقعیت کارافرینی چسیت؟

تئوری لاک پشت

تئوری لاک پشت این مقاله در مورد تئوری بسیار کاربردی ست که در زندگی شما فوق العاده میتواند کاربردی...